Disclaimer en Privacy

Rechtsvorm en aansprakelijkheid

Privit is als eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 65263529 en in het kader van de AVG aan te merken als de (verwerkings)verantwoordelijke.

Diensten en werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico van die verzekering.

Disclaimer

Er wordt gebruik gemaakt van de website op het domein www.privitlaw.nl

Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig tot stand is gekomen, is het mogelijk dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard vanwege fouten en/of onvolkomenheden in de aangeboden informatie, daaronder begrepen informatie (geautomatiseerd) (door derden) geplaatst op deze website, of op, of via websites van derden, waarnaar (via links) wordt verwezen.

Links van andere websites naar deze websites of andersom hebben een praktisch karakter en houden geen relatie met, of goedkeuring of bekrachtiging door Privit in. Artikelen of andere (juridische) informatie hebben een algemeen karakter en zijn niet als juridisch advies te kwalificeren.

Op alle informatie (daaronder begrepen logo’s, beeldmerken, foto, video of audiomateriaal) op deze website rusten rechten van intellectuele eigendom van, maar niet beperkt tot, ons, die uitdrukkelijk voorbehouden worden. Het is – met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen – zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan informatie van deze website te verveelvoudig, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Voor zover gebruik van informatie, al dan niet krachtens de wet, wordt toegestaan dan dient te allen tijde aan bronvermelding te worden gedaan. Vraag het gerust. Privit doet niet moeilijk.

De op de website genoemde prijzen zijn indicatief, exclusief 21% BTW (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Neem voor een prijsindicatie op maat contact op.

Persoonsgegevens

Bij gebruikmaking van diensten of de website kunt u gegevens delen. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens van een betrokkene kunnen mogelijk worden verwerkt:

 • Personalia
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankgegevens
 • BSN-nummers
 • Ip-adres waarmee de website wordt bezocht
 • Programmatuur waarmee de website wordt bezocht

Deze opsomming is niet limitatief maar omvat wel de gegevens die vrijwel altijd moeten worden verwerkt in het kader van de dienstverlening.

Grondslag

Privit verwerkt persoonsgegevens alleen indien daartoe één of meerdere rechtsgeldige redenen (grondslagen) bestaan. Een grondslag kan onder andere zijn: het verstrekken van een opdracht voor rechtsbijstand (contractuele verbintenis/overeenkomst), een gerechtvaardigd belang of toestemming van de betrokkene.

Eventuele momenten of redenen van verwerking kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Bezoek website
 • Sturen e-mail/contactverzoek via webformulier
 • Verstrekken opdracht rechtsbijstand
 • (laten) versturen specifieke informatie
 • Contact onderhouden over de opdracht
 • Verzenden van declaraties voor vergoedingen
 • Versturen van algemene informatie (nieuwsbrief e.d.)

Delen van informatie met derden

Privit verstrekt zonder toestemming van betrokkene alleen informatie aan derden indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikelijk of noodzakelijk is of op grond van de wet verplicht is.

Indien Privit gegevens aan derden verstrekt dan wordt daarbij de veiligheid van die gegevens en toepassing door verwerker van de AVG door middel van een (verwerkers)overeenkomst of een geheimhoudingsverklaring geborgd. Zo nodig wordt u van deze verstrekking ook op de hoogte gesteld.

Gegevens worden alleen dan aan verwerkers buiten de Europese Unie verstrekt indien die verwerkers zich bevinden in een land dat een vergelijkbaar of beter niveau van gegevensbescherming kent dan de Europese Unie.

Beveiliging en duur opslag

Gegevens worden door Privit bewaard op basis van een adequate beveilig(sniveau), rekening houdende met de stand van de techniek. Personen hebben alleen toegang tot gegevens indien dat noodzakelijk is. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens worden in ieder geval niet langer dan zeven jaar na het sluiten van een dossier bewaard, tenzij voor het langer bewaren een wettelijke grondslag bestaat of daarvoor toestemming is gegeven.

Cookies

Deze website maakt alleen en incidenteel gebruik van functionele cookies. Daarvoor is geen toestemming nodig. Privit staat voor een zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Hierna wordt uitgelegd welke informatie deze website verzamelt en voor welk doel.

 “Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.” (bron: Autoriteit Persoonsgegevens).

 Functioneel

 Via de website van Privit kunnen automatisch gegevens over het bezoeken van de website worden verwerkt. Deze gegevens zijn niet aan te merken als persoonsgegevens. Deze niet-gepersonaliseerde (anonieme) websitestatistieken worden gebruikt voor de verbetering van de website.

In uw browser kunt u in het algemeen instellingen maken voor het standaard accepteren of weigeren van cookies. U kunt deze functionaliteit in uw browser ook specifiek blokkeren met een ‘ad-blocker’. Dit is een ‘plugin’ (aanvullende software voor de persoonlijke werking van een browser) die afzonderlijk gedownload moet worden via de leverancier van uw browser.

Webformulier

 Via de website kunt u contact opnemen door middel van een formulier. De gegevens die u via deze methoden verstrekt, wordt gebruikt om u van dienst te kunnen zijn. Gebruik van deze functionaliteit is niet verplicht. De gegevens worden verzonden via een versleutelde verbinding. Om misbruik van dit webformulier te voorkomen wordt gebruik gemaakt van reCaptcha van Google. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Vertrouwelijk

De gegevens die u verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt.

Wijziging en vragen

Deze disclaimer en privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Wij adviseren u voor het gebruik van onze website deze disclaimer en privacyverklaring te lezen. Voor vragen over deze disclaimer/privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via algemeen@privitlaw.nl of 024-3030391